Address:

Rahim Yar Khan Office: 
House # 61-A, Jinnah Road, Usman Block, Abbasia Town, Rahim Yar Khan

Multan office:
House # 96-A, Nesheman Colony, Boson Road Multan

Email: samajdf@gmail.com

Postal Address:
House Number 73/C, Block  X, Scheme 2, Gulshan Iqbal, Rahim Yar Khan, Punjab – Pakistan

Ph: +92-68-5900576

Cell:+92-301-5105788