Address:

  Rahim Yar Khan Office: 
  House # 61-A, Jinnah Road, Usman Block, Abbasia Town, Rahim Yar Khan

  Multan office:
  House # 96-A, Nesheman Colony, Boson Road Multan

  Email: samajdf@gmail.com

  Postal Address:
  House Number 73/C, Block  X, Scheme 2, Gulshan Iqbal, Rahim Yar Khan, Punjab – Pakistan

  Ph: +92-68-5900576

  Cell:+92-301-5105788